Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Xóa cờ Read-Only(chỉ đọc) dùng Diskpart trên Windows 7->10


Kết quả hình ảnh cho readonly diskpartDưới đây là cách xóa chế độ chỉ đọc read-only/readonly flag/thuộc tính của đĩa sử dụng lệnh Diskpart trong Windows Command Prompt (CMD).


Cảnh báo:
- Có thể mất dữ liệu nếu chọn sai ổ đĩa hoặc gõ sai lệnh.
- Để ý thứ tự và dung lượng ổ đĩa (bắt đầu bằng Disk 0)
 1. Mở CMD gõ lệnh diskpart command trong cửa sổ Command Prompt, hoặc start->run->diskpart
 2. Lệnh hiển thị danh sách ổ đĩa:
 3. DISKPART> list disk
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
   Disk 0  Online     149 GB 1024 KB
   Disk 1  Online     465 GB  465 GB
 4. Chọn ổ đĩa cần thay đổi thuộc tính
  DISKPART> select disk 1
  Ví dụ chọn ổ đĩa có số thứ tự là 1 (Disk 1)
  list disk
  
   Disk ### Status     Size   Free   Dyn Gpt
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
   Disk 0  Online     149 GB 1024 KB
  * Disk 1  Online     465 GB  465 GB
 5. Xóa thuộc tính Read-Only trên ổ đĩa đã chọn
  DISKPART> attributes disk clear readonly
Nay bây giờ cờ Read-Only đã xóa, bạn có thể chép dữ liệu hoặc thay đổi phân vùng ổ đĩa
Nếu bạn muốn bật lại thuộc tính Read-Only để chống ghi dữ liệu thì gõ lại như bên dưới
DISKPART> attributes disk set readonly
Xong rồi.
Bạn đã thay đổi được thuộc tính để giải quyết vấn đề của bạn thì thoát ra khỏi Diskpart thôi
DISKPART> exit
và cửa sổ Diskpart sẽ đóng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét